حکومت غیر متمرکز، به هیچ روی دولت آرمانی ایرانشهری نبوده است

فلسفه وجودی دولت، فراهم آوردن امنیت برای ملت و زمینه سازی انجامِ کارِ اقتصادی (کشاورزی، صنعت یا بازرگانی) برای مردم

مادر و پدر آدمیان از دیدگاه ایرانشهری

زرتشت آذرپادان فرزند آذرپاد ماراسپندان، موبد نامدار روزگار شاپور دوم در کتابش، «پوریوتکیشان» که اندزرنامه ای پربهاست، گزاره های خواندنی

کمک های خود برای آسیب دیدگان را از راه بنیاد نوروز به دست هممیهنان برسانید

www.Norooz.org از هواداران و هموندان جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی خواهشمندیم که برای یاری رساندن به آسیب دیدگان زمین لرزه استان

error: محتویات سایت برای جلوگیری از سرقت خبری تحت حفاظت می باشد