گفتگو در باره زبان فارسی در ایران و تاجیکستان. شاهین نژاد، امید جیهانی، الیکا بقایی #ایرانشهر #زبان_فارسی

#ایرانشهر  #فارسی

چرا بهتر است آیین زرتشت به ایران برگردد، از شهرام آرین – بخش سوم #رنسانس_ایرانی #نوزایی_ایرانی

#رنسانس #نوزایی

چرا بهتر است آیین زرتشت به ایران بازگردد، از شهرام آرین – بخش سوم #رنسانس_ایرانی #زرتشت

#زرتشت #رنسانس_ایرانی

چرا بهتر است آیین زرتشت به ایران برگردد، از شهرام آرین – بخش دوم #رنسانس_ایرانی #زرتشت

#زرتشت #رنسانس_ایرانی

آرتیمیس علی آبادی و رعنا زائردخت، فرهنگ سرای آریایی و فعالیت‌های فرهنگی‌ زنان تاجیک #تاجیکستان #آریایی

#تاجیکستان #آریایی