بیانیه جبهه ایرانگرایان در باره ایران ستیزی در زیر نام دموکراسی خواهی

هممیهنان گرامی وضعیت کنونی کشور، همه ایران دوستان را وامی دارد تا نسبت به کنشها و واکنشهای موجود در فضای

فرهنگستان زبان فارسی در روزگار رضاشاه

در سال ۱۳۱۴ اعضای پیوسته فرهنگستان عبارت بودند از: ملک‌الشعرای بهار، دهخدا، فروغی، سعید نفیسی، نصرالله تقوی، رضازاده شفق، فروزانفر،

حکومت غیر متمرکز، به هیچ روی دولت آرمانی ایرانشهری نبوده است

فلسفه وجودی دولت، فراهم آوردن امنیت برای ملت و زمینه سازی انجامِ کارِ اقتصادی (کشاورزی، صنعت یا بازرگانی) برای مردم

مادر و پدر آدمیان از دیدگاه ایرانشهری

زرتشت آذرپادان فرزند آذرپاد ماراسپندان، موبد نامدار روزگار شاپور دوم در کتابش، «پوریوتکیشان» که اندزرنامه ای پربهاست، گزاره های خواندنی