گفتگوی شهروز اش، شاهین نژاد و جیسون جرجانی در باره نگاه ایرانشهری و همانندی های آن با تجربیات یهودیان در درازای تاریخ #رنسانس_ایرانی #نوزایی_ایرانی

 

برنامه زرتشت در ۲۶ ژانویه: شهروز اش، شاهین نژاد و جیسون جرجانی #نوزایی_ایرانی #رنسانس_ایرانی

 

نگاهی به متون زرتشتی – شاهین نژاد و الیکا بقایی، بخش دوم #رنسانس_ایرانی #نوزائی_ایرانی

آرتیمیس علی‌‌آبادی, زن و نوزائی هویت ایرانی ,بخش یازدهم پیشنهاد و شروط هنگام ازدواج #زن #رنسانس

آرتیمیس علی‌‌آبادی, زن و نوزائی هویت ایرانی بخش دَهم عدالت اجتماعی در قسمت بهداشت و سلامتی, #زن #رنسانس