گفتگو در باره زبان فارسی در ایران و تاجیکستان. شاهین نژاد، امید جیهانی، الیکا بقایی #ایرانشهر #زبان_فارسی

#ایرانشهر  #فارسی

کمک رسانی بنیاد نوروز و جنبش رنسانس ایرانی در توفان تکزاس و یادی از زنده یاد ساسانفر #نوروز #ساسانفر

#ساسانفر #سیل هاروی #جنبش رنسانس #نوروز