پیشکش جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی: سروده کورش بزرگ از امیر صادقی (فرزند شاهنامه) به مناسبت هفتم آبان

#کورش #پاسارگاد #نوزایی  #رنسانس

فراخوان جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی برای هفت آبان #هفت آبان #پاسارگاد #رنسانس_ایرانی #نوزایی_ایرانی

#پاسارگاد  #هفت آبان  #رنسانس_ایرانی #نوزایی_ایرانی