گفتگوی شهروز اش، شاهین نژاد و جیسون جرجانی در باره نگاه ایرانشهری و همانندی های آن با تجربیات یهودیان در درازای تاریخ #رنسانس_ایرانی #نوزایی_ایرانی

 

برنامه زرتشت در ۲۶ ژانویه: شهروز اش، شاهین نژاد و جیسون جرجانی #نوزایی_ایرانی #رنسانس_ایرانی

 

نگاهی به متون زرتشتی – شاهین نژاد و الیکا بقایی، بخش دوم #رنسانس_ایرانی #نوزائی_ایرانی

جبهه ایرانگرایان دربرگیرنده پان ایرانیست ها، جبهه ملی، حزب مشروطه و رنسانس ایرانی، از خیزش ملی ایرانیان علیه فساد و خفقان پشتیبانی می نمایند #رنسانس_ایرانی #نوزایی_ایرانی

 

بيانيه جبهه ايرانگرايان در پشتيبانی ازتظاهرات گسترده مردم در ايران #ایرانگرایان

بيانيه جبهه ايرانگرايان در پشتيبانی ازتظاهرات گسترده مردم در ايران همميهنان گرامی اين روزها بسياری ازشهرهای کشورمان شاهد تظاهرات گسترده

آیین و ساختار تشکیلات کیش مهر (میترائیسم پس از زرتشت) #میترائیسم #کیش_مهر

  در ساختار انجمن  کیش مهر (میترائیسم بعد از زرتشت) هفت درجه وجود دارد ۱– کلاغ Corax اولین مرحله از مراتب مهرپرستی