حکومت غیر متمرکز، به هیچ روی دولت آرمانی ایرانشهری نبوده است

فلسفه وجودی دولت، فراهم آوردن امنیت برای ملت و زمینه سازی انجامِ کارِ اقتصادی (کشاورزی، صنعت یا بازرگانی) برای مردم

مادر و پدر آدمیان از دیدگاه ایرانشهری

زرتشت آذرپادان فرزند آذرپاد ماراسپندان، موبد نامدار روزگار شاپور دوم در کتابش، «پوریوتکیشان» که اندزرنامه ای پربهاست، گزاره های خواندنی

تفاوت های شهریاری ایرانی، سلطنت اسلامی و پادشاهی پارلمانی (گفتاری از شاهین نژاد) #شهریاری #پادشاهی

گفتاری از شاهین نژاد: ایرانشهر و ایران زمین چیستند؟ #ایرانشهر #نوزایی #رنسانس

#رنسانس_ایرانی  #نوزایی_ایرانی

پیشکش جنبش رنسانس ایرانی: اجرای استادانه امیر صادقی از شعر جاودانه آرش کمانگیر #رنسانس #آرش #نوزایی

#آرش #رنسانس #نوزایی

گفتگو در باره زبان فارسی در ایران و تاجیکستان. شاهین نژاد، امید جیهانی، الیکا بقایی #ایرانشهر #زبان_فارسی

#ایرانشهر  #فارسی