گفتگو در باره زبان فارسی در ایران و تاجیکستان. شاهین نژاد، امید جیهانی، الیکا بقایی #ایرانشهر #زبان_فارسی

#ایرانشهر  #فارسی

چرا بهتر است آیین زرتشت به ایران برگردد، از شهرام آرین – بخش سوم #رنسانس_ایرانی #نوزایی_ایرانی

#رنسانس #نوزایی

چرا بهتر است آیین زرتشت به ایران بازگردد، از شهرام آرین – بخش سوم #رنسانس_ایرانی #زرتشت

#زرتشت #رنسانس_ایرانی

چرا بهتر است آیین زرتشت به ایران برگردد، از شهرام آرین – بخش دوم #رنسانس_ایرانی #زرتشت

#زرتشت #رنسانس_ایرانی

فرهنگ پروری در ایرانشهر #ایرانشهر #بزرگمهر

فرهنگ پروری در ایرانشهر در نشستی پرسش و پاسخی که گروهی از دبیران انوشیروان با بزرگمهر خردمند دارند، پرسشی از