پیشینه شناسی شاهنامه ۷ دوره آهن، عصر کاوه و کیانیان #شاهنامه

دوره آهن (Iron Age) پس از یک دوره رکود ناشی از خشکسالی که اوج آن حدود دویست سال (از ۴.۰۰۰

پیشینه شناسی شاهنامه ۶ دوره مفرغ، عصر ضحاک #شاهنامه

دوره مفرغ یا برنز (Bronze Age) را عصر شهرنشینی نیز می‌نامند. این دوره پس از پایان طوفان‌ها و بارندگی‌های سیل‌آسایی

پیشینه شناسی شاهنامه ۵ دوره مس، عصر جمشید #شاهنامه

دوره مس یا کالولیتیک (Chalcolithic/ Copper Age) را با نام‌های عصر اِنِئالیتیک (Eneolithic/ Æneolithic)، عصر سنگ و مس، و عصر

پیشینه شناسی شاهنامه ۴ دوره نوسنگی، عصر طهمورث #شاهنامه

دوره نوسنگی (Neolithic) را با نام عصر سنگ جدید (New Stone era) و نیز بخصوص آغاز آنرا با نام انقلاب