پیشینه شناسی شاهنامه 6 دوره مفرغ، عصر ضحاک #شاهنامه

دوره مفرغ یا برنز (Bronze Age) را عصر شهرنشینی نیز می‌نامند. این دوره پس از پایان طوفان‌ها و بارندگی‌های سیل‌آسایی

پیشینه شناسی شاهنامه 3 دوره میان‌سنگی، عصر هوشنگ #شاهنامه

  دوره میان‌سنگی را با نام‌های دوره مزولیتیک (Mesolithic)، دوره فراپارینه‌سنگی (Epipaleolithic) و بر اساس شیوه‌های ابزارسازی، دوره زارزی/ زارزین

پیشینه شناسی شاهنامه 2 دوران پارینه‌سنگی، عصر کیومرث #شاهنامه

  دوران پارینه‌سنگی که آنرا دوران کهن‌سنگی، عصر حجر (Stone Age)، عصر غارنشینی و دوران پالئولیتیک (Paleolithic) نیز می‌نامند، خود