دلنوشته ازهموندجنبش نوزایی ایرانی”اهورا رامهرمزی” 

 جنگجوی بی سپر….ای فرزند، دوباره باز…..من ازفراسوی تاریخ آمده ام من همان جنگجوی بی سپرم ای که درپس ایام کردید

آیین و ساختار تشکیلات کیش مهر (میترائیسم پس از زرتشت) #میترائیسم #کیش_مهر

  در ساختار انجمن  کیش مهر (میترائیسم بعد از زرتشت) هفت درجه وجود دارد ۱– کلاغ Corax اولین مرحله از مراتب مهرپرستی

نام های اصیل ایرانی  از نژادگان کوروش #نامهای_اصیل #نامهای_اصیل_ایرانی

  نام های اصیل ایرانی  از نژادگان کوروش: آنا- سانا- ساینا- سارینا- رسپینا- راسپینا- مینا- کیانا- تینا- سینا- جانا- نینا-