برنامه زرتشت در ۲۶ ژانویه: شهروز اش، شاهین نژاد و جیسون جرجانی #نوزایی_ایرانی #رنسانس_ایرانی

 

نگاهی به متون زرتشتی – شاهین نژاد و الیکا بقایی، بخش دوم #رنسانس_ایرانی #نوزائی_ایرانی

جبهه ایرانگرایان دربرگیرنده پان ایرانیست ها، جبهه ملی، حزب مشروطه و رنسانس ایرانی، از خیزش ملی ایرانیان علیه فساد و خفقان پشتیبانی می نمایند #رنسانس_ایرانی #نوزایی_ایرانی

 

بيانيه جبهه ايرانگرايان در پشتيبانی ازتظاهرات گسترده مردم در ايران #ایرانگرایان

بيانيه جبهه ايرانگرايان در پشتيبانی ازتظاهرات گسترده مردم در ايران همميهنان گرامی اين روزها بسياری ازشهرهای کشورمان شاهد تظاهرات گسترده

آیین و ساختار تشکیلات کیش مهر (میترائیسم پس از زرتشت) #میترائیسم #کیش_مهر

  در ساختار انجمن  کیش مهر (میترائیسم بعد از زرتشت) هفت درجه وجود دارد ۱– کلاغ Corax اولین مرحله از مراتب مهرپرستی

همین دوشنبه، ۲۷ آذر، ساعت ۴ در همه میادین فردوسی شهرهای کشور

بیش از سی سال عمر ارزشمند خود را گذاشت تا از نظم، کاخی بلند پی افکند تا ایران و هویت

بیانیه جبهه ایرانگرایان در باره ایران ستیزی در زیر نام دموکراسی خواهی

هممیهنان گرامی وضعیت کنونی کشور، همه ایران دوستان را وامی دارد تا نسبت به کنشها و واکنشهای موجود در فضای