هفته همبستگی ایرانشهری

ما مردمان ایران زمین با اندیشه و خرد ایرانشهری از تاجیکستان تا دریای سیاه و از قفقاز تا دریای پارس با همبستگی های گسترده فرهنگی و تاریخی و با پُرمایه گی های گوناگونِ نژادی، تباری، زبانی و دینی خود «هفته ایرانشهر» را فرخنده می داریم. اندیشه ها و منش های ارزنده نیاکانمان راکه دربرگیرنده خردگرایی، دادگری، آبادگری، شادزیستی، آزادگی و دهشمندی می باشند را گرامی می داریم و دست دوستی و همدلی را به سوی یکدیگر دراز می نماییم.
‎ با گرامیداشت هفته همبستگی ایرانشهری، همدیگر را فرا می خوانیم برای ساختن جهانی بهتر برای زیست همگان و باورمندیم که اسودگی، سربلندی، کامروایی و بهروزی مردمان ایرانشهر درگروی یک رستاخیز ژرف فرهنگی و نوزایشی گسترده در زیست همه مردمان ما است.
‎«هفته همبستگی ایرانشهری» بر همگی شما شاد و خجسته باد!
۱/۱/۱۳۹۶- – – – ۸/۱/۱۳۹۶ هفته همبستگی ایرانشهری

Facebook Comments Box