نام برندگان مسابقه شاهنامه

علی جباری مهمانی و علی رضا حیدری در شاهنامه پژوهشی از ایران برای مقالات “هوش هوشنگ” و “رستم در منابع پیش از شاهنامه فردوسی”

لیلا محمدی در شاهنامه پژوهشی از ایران برای مقاله “اشتراکات و تمایزات شاهنامه شکوهمند و مهابهارات بر بستر جهان معنوی ”

مهر آفرین برفه ای در شاهنامه پژوهشی از ایران برای مقاله نو آوری و یافته ها و زنجیره پادشاهان در شاهنامه

مجید ملک زاده در نگارگری از ایران – نگاره فردوسی

پوریا مفتون در موسیقی از سوئد- موسیقی حماسی

شکور دردی اف در خوشنویسی از تاجیکستان

تارا ومزدا آریا در خوشنویسی ابیات برگزیده شاهنامه از ترکیه

مهرداد رهبر در نگارگری از کانادا برای نگاره سیمرغ

کورش آلادین در انیمیشن از آمریکا

پانته آ سروش پوردر نقالی از آمریکا

Facebook Comments Box