خدمات یک ایران دوست پاک سرشت #ساسانفر

خدمات یک ایران دوست پاک سرشت
زنده یاد دکتر آبتین ساسانفر که در هفته گذشته در سوییس درگذشت، از پشتیبانان کانون ها و حرکت های فرهنگی در راستای گسترش و پاسداشت ایران زمین بود.
از جمله کارهای ارزنده ایشان، بنیادگذاری “فرهنگسرای آریایی” در تاجیکستان بود که پایگاهی شد برای گسترش ایرانگرایی در آن سامان. هر که هم با واژه “آریایی” مشکلی دارد، گرفتاری خود اوست. ما به هویت آریایی ایران زمین می بالیم.
عکسها خود گویا هستند و نیاز به توضیح بیشتری ندارند.

#ساسانفر  #ایرانشهر  #ایران زمین

Facebook Comments Box