فرهنگ پروری در ایرانشهر #ایرانشهر #بزرگمهر

فرهنگ پروری در ایرانشهر

در نشستی پرسش و پاسخی که گروهی از دبیران انوشیروان با بزرگمهر خردمند دارند، پرسشی از او دارند که پاسخ این فرزانه ایرانشهری بسی تابناک و ژرف است:
پرسش این است:
بپرسید دیگر یکی هوشمند
که اندر جهان چیست آن بی گزند؟
بزرگمهر اینگونه پاسخ می دهد:
نگه داشتن مردم خویش را
گسستن تَن از رنج درویش را
سپردن به فرهنگ فرزند خُرد
که گیتی به نادان نشاید سِپُرد
پیام درخشان و فردوسی وار بزرگمهر در بیت واپسین است، جایی که می گوید برای آنکه جهان را به نادان نسپاریم، باید فرزندان را از خردسالی با فرهنگ بارآوریم.
از آنجایی که نه تنها کشورمان بلکه بیشتر گیتی زیر چیرگی فرومایگان است، به گمانم به اندرز بزرگمهر گوش نکرده ایم.

 

فردوسی و غارتگران سرمایه های کشور
در پی دزدی های گسترده مدیران حکومت از هر دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار، اختلاسهای هنگفت، رانت خواری های افسارگسیخته و اخیرا هم فیشهای حقوقی آنچنانی، بیتی از شاهنامه را برای دوستان می نویسم که در آن استاد توس ریشه اصلی این آزمندی ها را بیان می کند:
به چیز کسان دست یازد کسی
که فرهنگ، بهرش نباشد بسی
از جماعتی که از کشتارگاه و میدان تره بار و غسالخانه و روضه خوانی و مداحی به رده های بالای مدیریت مالی و سیاسی کشور رسیده باشند، چه انتظاری می توان داشت؟!! فردوسی بی فرهنگی را خاستگاه این آز سیری ناپذیر پول پرستی در این افراد می داند.

#بزرگمهر  #ایرانشهری

Facebook Comments Box