پیشکش جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی: سروده کورش بزرگ از امیر صادقی (فرزند شاهنامه) به مناسبت هفتم آبان

#کورش #پاسارگاد #نوزایی  #رنسانس

Facebook Comments Box