نام های اصیل ایرانی  از نژادگان کوروش #نامهای_اصیل #نامهای_اصیل_ایرانی

 

نام های اصیل ایرانی  از نژادگان کوروش:
آنا- سانا- ساینا- سارینا- رسپینا- راسپینا- مینا- کیانا- تینا- سینا- جانا- نینا- دینا- مونا- زونا- آوینا- آتنا- آدنا- دانا- دیانا- مانا- لنا- برنا- ماندانا- رکسانا- یسنا- فرحنا- ژینا- روژینا- روبینا- لبینا- بینا- رامینا- رامونا- لومانا- رامتینا- اوتانا- آریانا- آشینا- عرشیا- ارشیا- گردیا- بردیا- آندیا- ایلیا- آریا- پریا- پرنیا- دنیا- داریا- دریا- ناریا- مهریا- وریا- پوریا- پویا- جویا- شایا- کیا- سونیا- آترنیا- بهنیا- رویا- لیلیا- الیا- لعیا- شنتیا- آموتیا- نادیا- کیمیا- گیسیا- وانیا- تانیا- هانیا- مانیا- سارنیا- کامپوزیا- نمیا- داماسپیا- ژیا- ارتاریا- پارسیا- آئوتا- رزیتا- آزیتا- آنیتا- گیتا- بیتا- یکتا- نیکتا- ناکتا- مهتا- آرتا- راتا- آرمیتا- شارمیتا- آناهیتا- چیستا- ویستا- آریستا- اوستا- وستا- سپنتا- سیتا- پوشیتا- پورچیستا- پارتا- ورتا- تارا- میترا- المیرا- کسرا- اهورا- حمیرا- حوریا- سمیرا- سارا- سالار- سورا- آدورا- پاتیرا- استاتیرا- سریرا- چترا- داورا- دلارا- دارا- آرا- افرا- ویرا- آپادا- مزدا- شهلا- شیلا- شکیلا- شمیلا- سهیلا- نازیلا- ژیلا- لیلا- نیلا- همیلا- کارمیلا- آرمیلا- رامیلا- آیلا- فیلا- گلسا- درسا- ترسا- مهرسا- مهاسا- مهسا- لاریسا- راسا- رسا- آسا- آتوسا- آویسا- ملیسا- پریسا- نکیسا- نیسا- پارسا- ایرسا- ببروسا- دلاسا- رایکا- ریکا- اریکا- الیکا- نیکا- آرنیکا- رونیکا- توکا- شوکا- ویشکا- آبلانکا- ملکا- ولکا- ناییریکا- نوتریکا- آیدا- ماندا- ویدا- وندا- پارمیدا- لیدا- هیلدا- ندا- اردا- هویدا- شیدا- آرشیدا- صبا- سبا- سوبا- فریبا- زیبا- دیبا- دلربا- شیبا- زیما- نیما- هیما- هما- ارشاما-آرسیما- ارسیما- مهسیما- سیما- شیما- ریما- فریما- آریتما- آپاما- هیوا- شیوا- آروا- نوا- آوا- پروا- پژوا- روژا- آروشا- نیوشا- انوشا- نوشا- ناشا- کوشا- ساشا- آشا- ارشا- پاشا- رها- زلیخا- غوغا- چلیپا- ورجا- پانته آ- نیش آ – کردان- کاساندان- وهسودان- ماندان- آیدان- وردان- شادان- شاران- شایان- شیان- دایان- رایان- آریان- کیان- پویان- فریان- ستایان- بلیان- جویان- کیوان- روان- سیروان- انوشیروان- نوشروان- شیروان- اردوان- جوان- اردلان- ارمغان- ارغوان- سولان- ارسلان- ژالان- کامران- مهران- میتران- واران- بوران- پوران- توران- انیران- تیران- تیگران- پیران- اشکان- ارشکان- سانان- نیسان- آرسان- مهسان- ساسان- سامان- جامان- نریمان- پیمان- پژمان- پوژمان- هورمان- هومان- آرمان- بارمان- دارمان- رادمان- آسیمان- آریامان- راژیان- راژان- روژان- بوژان- فروزان- فرزان- سوزان- پیروزان- شایگان- مهرگان- مژگان- مشکان- ماکان- پاکان- اشتوکان- ماهان- مهان- کیهان- جهان- ارشان- پرشان- رخشان- افشان- کوشان- رستان- دستان- مستان- وارتان- آرتان- آرمیتان- تابان- توفان- سیمین- شمین- جامین- بامین- رامین- آرمین- کیارمین- فرامین- شارمین- آسمین- یاسمین- نرمین- آفرین- نازآفرین- نوشافرین – آرین-آذین- آزین- آرزین- ارزین- ارتبرزین- نسرین- کارین- آترین- آرتین- آبتین- راتین- رامتین- چوبین- رابین- اردین- رادین- رادوین- آروین- نوین- آیدین- فردین- فرزین- برزین- زرین- ژوپین- شرمین- شروین- پروین- راشین- ارشین- آرشین- نوشین- افشین- اشکین- شیرین- نگارین- نازنین- دانین- برسین- بارسین- آرسین- رامسین- شاهین- شهین- مهین- نگین- هاوژین- به آیین- مهر آیین- ماه برزین- نیک بین- کتایون- همایون- هامون- فریدون- افسون- آتشگون- آذرگون- گلگون- آرگون- ردگون- آرتیستون- پاکتن- پریتن- تهمتن- هوتن- هومن- وهمن- برهمن- سمن- آسیمن- یاسمن- سپیتمن- ارتامن- ارتمن- برزن- ارسن- سوسن- سورن- نسترن- لادن- بیژن- ارژن- اورژن- هژیر- هژبر- آلیش- بلاش- ستایش- نیایش- رادش- آرامش- رامش- آزمش- هورتاش- بکتاش- مهرتاش- بهتاش- اوراش- اورش- آتش- آرش- کیارش- بیارش- دلکش- رایش- سیاوش- پریوش- مهوش- خوروش- چاوش- سروش- داریوش- کوروش- آرتوش- ستوش- کیانوش- کیاوش- نوش- دانوش- انوش- مانوش- شهرنوش- آبنوش- مهرنوش- مهنوش- بهنوش- فرنوش- برانوش- آذرنوش- دیانوش- دریانوش- ارشانوش- ارشنوش- آترونوش- رادنوش- نازنوش- نسرین نوش- هخامنش- کیامنش- فرمنش- فره وش- فرورتیش- نیوتیش- فرنو- فرگون- فریبا- فرید- فریده- فردین- فریان- فرخ- فرخزاد- فرنبغ- فروغ- فرناز- فرحناز- فرهبد- فرهود- فریبرز- فرامرز- فرشاد- فرهاد- فرجاد- فرزاد- فرزام- فرزان- فرزانه- فرزین- فرشته- فرشید- فرانک- فرود- فروهر- فرهنگ- فرنگیس- فریدون- مازیار- مانیار- سامیار- کامیار- رامیار- سانیار- مهیار- خشایار- شهریار- اسفندیار- ژیار- هویار- گویار- هوشیار- بختیار- راویار- رزمیار- زانیار- خدایار- نگار- ایلگار- زیبار- ریبار- ریبوار- ژیوار-:heart:

آرمیلا نام دختران در ایران باستان

آرمیتان شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید

آروشا درخشان – نورانی – باهوش

آرتا نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند

ارنواز شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید

آرتمیس گوینده راستی- نام دریاسالار زن

آرتنوس صادق – راستگو – نام دختر داریوش

آسا نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت

آتاناز نامی ایرانی

آتنا نامی ایرانی

آتوسا دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار

آتوشه نام عمه یا خاله شاپور شاه

آوید نامی ایرانی

آویسا آب پاک و تمیز

آیدا همچون ماه و مهتاب

آیدان چهره زیبا همچون ماه – آیسان

آیلا نور ماه و مهتاب- آیناز

آذرمهر آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا

آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران

آزیتا نام شاهزاده – ملکه و پرنسسز در ایران

آرش نام قهرمان وطن پرست ملی ایران

آراد نام فرشته

آرآسب نام کورش اول

اَفشین نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد

آبتین شخصیتی در شاهنامه – پدر فریدون

آترین نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ

آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ

آرتام نام والی فریگیه در زمان کورش بزرگ

آریاداد برخواسته از نسل آریا – داده شده آریایی

آرتین نام هفتمین پادشاه ماد

آریا نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا

آریامس آریای بزرگ – از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک

آریوداد ایرانداد اوستا

آریومهر از سرداران داریوش سوم

آلیش قابل اشتعال

آمیتریس نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا

آموتیا نام دوشیزه در زمان زندیه

آناهیتا نام فرشتگان اهورامزدا

آندیا همسر اردشیر اول

آنیتا نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه

آیوت یکی از بهدینان در فروردین یشت

آرتامن از همپیمانان داریوش بزرگ در براندازی بردیا

آریاناز نامی ایرانی

آذرگون دختران در زمان اشکانی ویس و رامین

آریارمن از نخستین پادشاهان ایران در ۲۶۰۰ سال پیش – نیای داریوش

آرتاباز یکی از فرماندهان کورش بزرگ

آذرمهر آتش مهر

آرتونیس دختر ارته باذ و خواهر برسین

آرمه به معنای فروتنی – پاکی – نگهبان زمین

آذرمیدخت دختر همیشه جوان – دختر خسروپرویز – زنی که شاه شد

آسیمن نامی که همان سیمین امروزی است

آماستریس دختر داریوش سوم

اَدرک دختر یزدگرد سوم ساسانی

اَردویسور فرشته آب در ایران باستان

آرته دخت شهبانو اشکانی همسر اردوان

اَرشیت دوست ترین – نامی از دوره هخامنشی

اَمِستریس شهبانوی خشایارشا
اوراشی زن پسر سیامک

آتری به معنی آتش – از نامهای باستانی

آپامه خوشرنگ و زیبا – دختر اردشیر دوم هخامنشی

آرتا از نامهای باستانی

آندیا زن اردشیر درازدست شاهنشاه هخامنشی

آئیریک نیای یازدهم زرتشت
آئین کیش – راه و روش

آئینگُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه

آپاسای منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی

آتروترسه پسر اسفندیار

آتروپات سردار ایرانی که والی آذربایجان بود – سردار داریوش

آترونوش آذرنوش – پاکدین زرتشتی

آرتاپارت نگهبان ویژه کوروش بزرگ

آرتام یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ

آریاز راهنما و راهبر – نامی اوستایی

آبنوش از زنان ویس و رامین

آپاما دختر سپیتمن سردار ایرانی

آرتادخت وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی

آرتیستون دختر کورش بزرگ – زن داریوش

آرگون شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی

آروکو فرزند کوروش هخامنشی

آریابد نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی

آریاراد پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه

آیوت یکی از بهدینان زرتشتی

اَرتاریا پسر خشایارشاه

اَرتامن از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین

اَرتاوند فرمانده ناوگان خشیارشا

اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است

اَرتَمَن یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش

اَرتَبرزین در اوستا یعنی برترین راستی – سرداری هخامنشی

اَردین راستین و بزرگوار

اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک

اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون

اِستاتیرا همسر داریوش سوم

اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر

اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است

ائیریه من ایران منش در روزگار ساسانی

ادیشه نامی از سرداران کورش بزرگ

اُمید یا اُمیت – از نویسندگان دینکرد زرتشتیان

افروز

آریانا متعلق به نسل آریا

اشکان شاهان سلسله اشکانیان

اوتانا هم پیمان داریوش اول

ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم

ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ

ارشانوش از نام نامه نخعی

ارشین از شاهدخت های هخامنشی

ارشنوش نام نامه نخعی – نام باستانی

ارشکان کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی

ارد نام پادشاه اشکانی و همچنین اندیشمند بزرگ معاصر ارد بزرگ

اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان – اردشیر بابکان

اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول

اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان

ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول

ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان

اریکا مرتبط با زمین

افرا ستایش کردن

افشید شکوه خورشید

انوشه نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی

الیکا مادر زمین – شکوفه – نام دهی در شما ایران

الیا نام گل

الیزه نام مکانی در رودبار

المیرا فدا کننده

ایرسا رنگین کمان

اوراش فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران

اُوَرَش پسر اردشیر سوم

اُورداد از سرداران کوروش بزرگ

انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران

انوش جاودانه

انوشا خوشحالی و سرور و شادی

انوشک نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی

بکتاش شاه خوارزم

برسام به معنای آتش بزرگ

بامشاد از موزیسین های دوره ساسانی

بامداد پدر مزدک

بابک بابک خرمدین تندیس وطن پرستی ایرانیان

باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی

برتهم از سرداران نامی ایران

برسام از سردارن یزدگرد شاهنشاه ساسانی

بیارش کی بیارش – همان آرمین شاهنامه

بهرو بهشاد – بهرخ – بهتاب

بینا دانا و بیننده

باتیس ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک

باوَند از سپهبدان مازندران

بَردیا – بَردیه فرزند کوروش بزرگ

بروسا پدر بهرام – از موبدان یزد

بَستام برادر زن هرمز چهارم ساسانی

بهداد نیک آفریده شده

به رَوِش نیکترین راه – بهترین انتخاب زندگی

بیارش کی بیارش – همان آرمین شاهنامه

برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد

بهنوش خوش مشرب – مطبوع – دلپذیر

بهشید نامی ایرانی به معنی بهترین روشنایی

بیتا زیبا و خوش چهره

برسین زن ایرانی اسکندر گجستک

پارمیس نوه کورش بزرگ

پروشات در اوستایی به معنی بسیار شاد

پریزاد زن داریوش دوم هخامنشی

پورچیستا پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب

پانته آ شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد

پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان

پارمیس دختر ارشد کورش بزرگ

پوریا از پهلوانان ایران زمین

پویان جستجو کننده راستی و درستی

پردیس باغ و بهشت – واژه پارادیز انگلیسی از همین است

پریوش پریزاد – پریسا – پریداد – پری تن

پُرشاد خواهر داریوش سوم هخامنشی

پری ویس دختری در ویس و رامین

پاپَک دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی

پاردیک پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت

پِدرام نبیره سام – بدرود – شادباش

پرهام از نامهای ایران باستان – تازی شده اش ابراهیم

پِرشان از نامهای اوستایی به معنی رزمجو

پرشه جرقه – دختر ایرانی

پروشات همسر داریوش دوم

تورک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه

تیران پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان

توشنامئیتی فرشته مهر و دوستی

تیتک از نامهای زرتشتیان امروزی

تنسر بزرگ روحانی زرتشتی که اوستا را گرد آوری کرد

تهمتن بزرگ پیکر و دارنده اندام نیرومند

تیرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشکانی

تیگران از سرداران نامی خشیارشا – پادشاه ارمنستان

تارا ستاره

تناز مادر لهراسب – دختر آرش کمانگیر

تینا عاشق نوازش

جمشید سومین شاه پیشدادی در حدود ۶۰۰۰ سال پیش

جاماسب حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان

جویان از شخصیت های شاهنامه

جهانگیر پسر رستم ذال

جاماسبه شهبانوی اردشیر درازدست

چیستا فرشته دانش و خرد

چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان

خشایار شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ

خسرو در اوستا به معنی نیکنام – شاهنشاه ساسانی

دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر

دارمان خسرو پرویز شاه ایران

داریوش شاه شاهان – شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران

دارا نهمین پادشاه کیانی – پسر رستم – داریوش

دانوش دیانوش دوانوش – دارنده جاودانگی

داتام فرمانده ایران در کاپادوکیه

داریو از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان

دانین از خاندانهای ایرانی

دیااکو پادشاه ماد ایرانی

داماسپیا شهبانوی اردشیر یکم

دینا نامی ایرانی

دل آسا نامی ایرانی

درسا همچون مروارید

راتین رادترین-با داد و دهشترین-از سرداران ارشیر دوم

رسام نام پیکرنگار بهرام گور شاهنشاه ایران

رامین از فرزندان کیخسرو و برادر رامی

روزبه یا روژوه- وزیر بهرام شاهنشاه ساسانی

روشاک از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر گجستک

راتین از سرداران اردشیر دوم – رادترین مرد

رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر

رایش پسر زادشم

رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت

ریوشاد نامی ایرانی

ردیمه همسر کمبوجبه – شاهزادگان هخامنشی

رکسانا دختر داریوش دوم

رُدگون مادر داریوش اول – پرنس در اشکانیان

رائیکا پسندیده و دوست داشتنی

رادنوش بانوی شهرین

رائیکا پسندیده و دوست داشتنی

راتا فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد

زرشام دختری از خاندان جمشید

زوپیر همپیمان داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را در فتح بابل برید

ژوپین نام فرزند کیکاوس

ژاله اشک

سیاوش فرزند کیکاوس – شخصیت اسطوره ای ایرانیان

سورنا فرمانده نظامی اشک سیزدهم پادشاه اشکانی

سام پدر بزرگ رستم

سپنتا نامی مقدس در ایران باستان

سپاکو همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد

سَتوِش ستاره باران

سریرا زیبا – خوش چهره

سندوس خواهر خشایارشاه

سی سی کام کامروا – مادر داریوش سوم – دختر اُستان برادر اردشیر دوم

سیندخت دختر مهراب پادشاه کابل

سامیار از نامهای کهن زرتشتی ایران

سپاکو زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربیت کرد

سپنتا مقدس ایرانی

ساینا سیمرغ

سپند مهر در اوستا سپنته میتر – قاتل خشایارشا

سپهرداد در اوستا سپیتریدات – داده خداوند

سپیتا از درباریان آستیاگ ماد

سروش گوش دادن به صدای وجدان – پیک ایزدی در دین بهی

سهراب تابش سرخ – پسر زال

سیامک پسر کی کاووس

سینا در اوستا سَئنا – از پیروان زرتشت

شاهبهرام نام زرتشتیان امروزی – نام بهرام گور

شروین از شاهان باوندی

شهروی چهره شاهانه – از موبدان ساسانی

شیروان از شاهان شیروانی ایران

شیروی از شاهان ساسانی

شراره از نامهای رایج امروزی

شاهیده پارسا – پرهیزکار

شیددخت دختر روشنایی و نور

شهداد داده شده از شاه

شایگان مرد بزرگ

شاهین سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد

شهروز وزیر شاهنشاه شاپور

شیراک پدر هرمزد – نگارنده کعبه زرتشت

فرهود پسر زیبا

فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت

فریان نام یکی از شاهان گذشته

فَربُد به معنی راست و درست

فرمنش از پادشاهان ایرانی در گرجستان

فرامین از پادشاهان ساسانی

فرزام لایش و شایسته

فرزین نامی ایرانی

فَرَهوَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است

فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست

فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی – فرهاد عاشق شیرین

فرنوش از نامهای رایج امروزی

فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت

فرگون نام زنان در ایران باستان

کارین از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن

کامیار نامی ایرانی

کُردان پسر مرزبان

کورش بنیانگذار شاهنشاهی و حقوق بشر جهان

کیخسرو از شاهان پیشدادی – فرزند سیاوش- نوه کیکاوس

کیان ستاره

کامبیز یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ

کیآرمین پسر کی قباد

کیازند نامی ایرانی

کیانوش برادر شاه فریدون پیشدادی

کیوان پسر موبد سروش

کیومهر نامی ایرانی

کارن فرزند کاوه – شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها

کیارش دومین پسر کیغباد- پسر کی اپیوه

کیانوش برادر فریدون شاه پیشدادی

کیانمهر کیامنش – کیافر – کیانزاد

کیانا برخواسته از نسل کیانیان

کاساندان همسر کورش بزرگ

کتایون مادر اسفندیار در شاهنامه

گلدیس از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل

گشتاسب از شاهان ایران باستان

گودرز پهلوان اسطوره ایی تاریخ ایران

گیو پسر گودرز

لُهراسب پسر کیخسرو شاه کیانی

لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران

لیدا مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید

لیشام از وطنپرستان دیلمی

میترادات دختر مهرداد پادشاه اشکانی

مهشید مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید

ملیسا مرهم – نام زنبور عسل در یونانی

ماندان ماندانا – مادر کورش بزرگ – همسر کمبوجیه اول

مرسده ملکه در ایران

میترا فرشتگان مقدس ایران باستان

مازیار از سرداران مادی کورش بزرگ – ماه یزد یار – همسنگر بابک

مزدک از نامهای دوران هخامنشی – آفریننده مزدا – آئین آورنده مزدکیان

مهراب پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه

مهران همان میتران – از خاندانهای اصیل ساسانی

ماندوی شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان

مهدیس از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره

مهرو به معنی چهره ای همچون ماه

مهدخت به معنی دختری همچون ماه

مهر آریا مهر دختر آریایها

مهر آئین کیش مهر ایرانی

میرتو از زنان شاهنشاهان هخامنشی

مهرک نام شاپور اول

مهراشک نام ایرانی

مهرساد نام ایرانی

مکابیز نام ایرانی

مهر نوش نامهای رایج امروزی

مانی نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد

مِهربُد نامی از دوره هخامنشی

مهیار نامی ایرانی

نازنوش نامی ایرانی

نیسا دختر یکی از شاهان پارتی

نیوشه نیوشا- گوش دهنده- نوشه

نوشا پرنس در زمان ساسانیان

نیکا نام رودخانه ای در ایران

نائیریکا بانوان پارسا در دین زرتشتی

نوشید مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی

نِیشام فرشته نگهبان آذرخش

نرسی از شاهان ساسانی

نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت

نیما از دانشمندان ایرانی

نیوتیش برادر کوچک اشو زرتشت

ناهید اناهیت – اناهیتا – فرشته آب

نیسا دختر مهرداد و خوهر میترادات اشکانی

نیشام نام فرشته نگهبان آذرخش

نوشید نام مادر مانی نقاش که خود را پیامبر نامید

ورتا نامی به معنی گل

ویس معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان

ویرا ویشکا- ویدا – ویستا

وارتان یکی از شاهان ایران

وانوشه نام گل

وستا پردانش – دختر پاکدامن و با اصل و نسب

ویدا در اوستایی ویستا – پر دانش و فرهنگ

ورجاوند نورانی – مقدس – دارای احترام

وَندا امید – آرزو – سپهبد تبرستان

وَهرام همان بهرام

ویسپار هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین

هورام واژه ای به معنی خوش رام – خنده رو

هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران

هژبر شیر

هومان پسر ویسه و برادر پیران

هیراد ظاهر سالم و زیبا

هیتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ

هیربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت

هژیر یکی از پهلوانان ایرانی

هما هفتمین پادشاه کیانی – دختر کیگشتاسب

یوتاب خواهر آریوبرزن – زنی سردار در آذرآبادگان

یاسمین یا یاسمن – نوعی گل- دختری در ویس و رامین

#نامهای_اصیل  #نامهای_اصیل_ایرانی

Facebook Comments Box