فرهنگ پروری در ایرانشهر

در نشستی پرسش و پاسخی که گروهی از دبیران انوشیروان با بزرگمهر خردمند دارند، پرسشی از او دارند که پاسخ این فرزانه ایرانشهری بسی تابناک و ژرف است:
پرسش این است:
بپرسید دیگر یکی هوشمند
که اندر جهان چیست آن بی گزند؟
بزرگمهر اینگونه پاسخ می دهد:
نگه داشتن مردم خویش را
گسستن تَن از رنج درویش را
سپردن به فرهنگ فرزند خُرد
که گیتی به نادان نشاید سِپُرد
پیام درخشان و فردوسی وار بزرگمهر در بیت واپسین است، جایی که می گوید برای آنکه جهان را به نادان نسپاریم، باید فرزندان را از خردسالی با فرهنگ بارآوریم.
از آنجایی که نه تنها کشورمان بلکه بیشتر گیتی زیر چیرگی فرومایگان است، به گمانم به اندرز بزرگمهر گوش نکرده ایم.

Facebook Comments Box