مادر و پدر آدمیان از دیدگاه ایرانشهری

زرتشت آذرپادان فرزند آذرپاد ماراسپندان، موبد نامدار روزگار شاپور دوم در کتابش، «پوریوتکیشان» که اندزرنامه ای پربهاست، گزاره های خواندنی و اندیشه برانگیزی دارد. از جمله می نویسد که انسانی که به بلوغ می رسد باید بر بسیاری از حقایق آگاهی یابد از جمله باید بداند که “مادرش اسپندارمذ و پدرش هورمزد است”.
اسپندارمذ در جلوه گیتیایی اش، زمین و طبیعت پیرامون ماست. در نگاه ایرانشهری که از خامه این فرزانه جاری شده است، طبیعت و زیست بوم، مادر ما انسانها و خرد برتر (هورمزد )، پدر آدمیان است. کار مادر زایندگی و پروراندن کودک در دامانش است که زمین به بهترین نحو در باره بشر انجام می دهد و خویشکاری پدر، پشتیبانی و پاسداری از فرزندان است: کاری که خرد برتر در حق انسانها، انجام می دهد.
بیش از ۱۶۰۰ سال پیش، یک آموزگار ایرانشهری اینگونه به زیست بوم می نگریست. پیش از اینکه احزاب چپ و لیبرال در غرب زیر عنوان Green Party پای بگیرند. ارتجاعی دانستن مکتب ایرانشهری اوج بی انصافی یا بی سوادی بدخواهان آن است.

Facebook Comments Box