خشک کردن ریشه ها

در هزاره نوین، قدرتهای اقتصادی و رسانه ای جهانی برای نگهداشت چیرگی سیاسی و اقتصادی خویش، آشکارا به درون دامنه فرهنگ چنگ انداخته اند. در کارزاری که اینبار نه دولتهای نیرومند بلکه شرکتهای چند ملیتی غول آسا برای کنترل بر منابع و سرمایه های جهان آغازیده اند، پدیده ای به نام “استعمار فرانوین” زاده شده است. استعمار فرانوین بر پایه چیرگی ناپیدای استعمارگر پی ریخته شده است. ویران سازی شناسه های ملی از راه یکسان سازی فرهنگی و جهانی کردن بازرگانی، فن آوری، هنر و فرهنگ از ابزارهای استعمار فرا نوین است. فرهنگ به اصطلاح “جهانی” که هدایت شده و هدفمند، ساخته و پرداخته شده است، آماجش، کنارزدن فرهنگ های بومی و ناتوان سازی شناسه های ملی برای پیشبرد راهبرد یکسان سازی فرهنگی در جهان است. شایان یادآوری است که این روند هیچ پیوندی با “گفتگوی تمدنها” که رویکرد درخوری برای کاهش تنشها و کشاکشهای ملی و دینی است، ندارد. یکسان سازی فرهنگ در پی سِتَرون کردن (خنثی کردن) ملتها و تهی کردن آنان از خویشتن خود است تا به جای ایستادگی ملی، گواه بیخیالی و بی قیدی مردم باشیم. اینگونه، نه تنها حساسیتهای افکار همگانی، نهادهای ملی و پارلمانهای کشورها به منافع ملی بی رنگ و رو می شود بلکه برخی از چهره های کلیدی آنها نیز برای سود پرستی و مقام پرستی به زیر درفش شبکه بزرگ “شرکتهای بی ملیت” در می آیند.
در این نبرد، قربانیان تنها کشورهای جهان سومی نیستند بلکه خود اروپا و امریکای شمالی هم بنا است، در این آتش بی هویتی بسوزند. مهاجرتهای ملیونی بی جکمت نیست!!
از ابزارهای بی ریشه کردن ملتها در مورد ما ایرانیان، بی بی سی فارسی، صدای امریکا و چندین تارنمای سفارشی معروف هستند. با پنبه در حال سر بریدن هستند.

Facebook Comments Box