یادی از پدر

پدر معنوی ایرانیان، فردوسی بزرگ چه زیبا شرایط موجود در زمان ضحاک را مانند کرده است و چه زیبا آن را جهان شمول و فرازمانی ساخته است:
نهان گشت کردار فرزانگان
پَراکنده شد کام دیوانگان
هنر خوار شد، جادویی ارجمند
نهان راستی، آشکارا گزند
شده بر بدی دست دیوان دراز
به نیکی نرفتی سخن جز به راز
… ببینید این شرایط برای شما آشنا نیست؟!!

Facebook Comments Box