آبادگری، ارزشی ایرانی

در فرازی زیبا از بخش تاریخی شاهنامه، انوشیروان در سخنی به وزیر خود، ویرانی و خرابی را نه سازگار با خرد و حکمت و نه هماهنگ با رادمردی و انصاف می داند و می گوید:
نمانیم کاین بوم ویران کنند همی غارت از شهر ایران کنند
ز شاهی و وَز روی فرزانگی نشاید چنین هم ز مردانگی
نخوانند بر ما کسی آفرین چو ویران بُوَد بوم ایران زمین
ولی ما نه تنها اجازه غارت و حیف و میل داراییهای کشور را به آقا و آقازاده ها داده ایم، از این چپاولها و بیدادها، لطیفه و جوک هم می سازیم و در شبکه های اجتماعی و رسانه ها منتشر می کنیم. زده ایم به در بیخیالی!!! خوب رَگ خواب ما را در دستشان دارند.

 

Facebook Comments Box