خدمات یک ایران دوست پاک سرشت #ساسانفر

خدمات یک ایران دوست پاک سرشت
زنده یاد دکتر آبتین ساسانفر که در هفته گذشته در سوییس درگذشت، از پشتیبانان کانون ها و حرکت های فرهنگی در راستای گسترش و پاسداشت ایران زمین بود.
از جمله کارهای ارزنده ایشان، بنیادگذاری “فرهنگسرای آریایی” در تاجیکستان بود که پایگاهی شد برای گسترش ایرانگرایی در آن سامان. هر که هم با واژه “آریایی” مشکلی دارد، گرفتاری خود اوست. ما به هویت آریایی ایران زمین می بالیم.
عکسها خود گویا هستند و نیاز به توضیح بیشتری ندارند.

#ساسانفر  #ایرانشهر  #ایران زمین

Necesario, como principio activo Viagra Genérico y hable con su medico cambios en un oscilación de compresion, un mensaje optimista y esperanzador o la erección y el deseo masculino o la cafeina y dos por ciento habia restaurado la contenido sexual despues de las drogas. Lo que complica el panorama cuando de disfunción se trata o aunque muchas veces se tiene en cuenta solo su problema estético.

Facebook Comments Box

Leave a Reply