فرهنگستان زبان فارسی در روزگار رضاشاه

در سال ۱۳۱۴ اعضای پیوسته فرهنگستان عبارت بودند از: ملک‌الشعرای بهار، دهخدا، فروغی، سعید نفیسی، نصرالله تقوی، رضازاده شفق، فروزانفر، علی‌اصغر حکمت، عبدالعظیم قریب، حسین گل‌گلاب، رشید یاسمی، غلامحسین رهنما، ادیب‌السلطنه سمیعی، عیسی صدیق، قاسم غنی، ابراهیم پورداوود، عباس اقبال آشتیانی، محمد حجازی، علامه قزوینی، جلال الدین همایی، رعدی آذرخشی، احمد بهمنیار، علی‌اکبر سیاسی، محمود حسابی و هموندان غیر ایرانی همچون کریستن‌سن دانمارکی، هانری ماسه فرانسوی، آرتور پوپ آمریکایی، نیکلسون انگلیسی
در اختیار گرفتن این فرزانگان در خدمت ماشین فرهنگی کشور در یک دوره کوتاه، یک رستاخیز بزرگ فرهنگی در عصر رضاشاهی برای ایران بود

در تصویر، چهره ذکاالملک فروغی رییس فرهنگستان را می بینید.

Facebook Comments Box