همین دوشنبه، ۲۷ آذر، ساعت ۴ در همه میادین فردوسی شهرهای کشور

بیش از سی سال عمر ارزشمند خود را گذاشت تا از نظم، کاخی بلند پی افکند تا ایران و هویت ایرانی را از توفان پیشامدهای تلخ در امان نگهدارد.
دوم دیماه سال یزدگردی برابر با بیست و هفتم آذرماه خورشیدی سالروز این بزرگترین ایرانی هزاره گذشته است.

برای سپاسگزاری از این ابَرمرد و دیگر خادمان بزرگ ایرانمان، ساعت ۴ دوشنبه، ۲۷ آذر در میادین فردوسی تهران و شهرستانها حضور می یابیم و با شاخه های گل و پخش شیرینی، زادروز پدر معنوی ایران را گرامی می داریم.
در توس مشهد، استثنا، مراسم زادروز در ساعت ۱۱ بامداد روز شنبه دوم دیماه در درون مجموعه فردوسی برگزار می شود که شامل سخنرانی، نمایشگاه عکس و نقاشی و نمایش و نقالی خواهد بود.

Facebook Comments Box