بيانيه جبهه ايرانگرايان در پشتيبانی ازتظاهرات گسترده مردم در ايران #ایرانگرایان

بيانيه جبهه ايرانگرايان در پشتيبانی ازتظاهرات گسترده مردم در ايران
همميهنان گرامی
اين روزها بسياری ازشهرهای کشورمان شاهد تظاهرات گسترده مردمی است. مردمی که ازتاراج ها و بی تفاوتی ها و
ناديده انگاشته شدن بوسيله رژيم انسان ستيز جمهوری اسلامی به تنگ آمده اند، مردمی که اندوخته يک عمر تلاش و
دسترنجشان را موسسات مالی حکومتی يک شبه از کفشان ربوده اند ، مردمی که دولت تدبير و اميد!! به آنان کوچک
ترين توجهی نداشته و تنها با وعده های پوچ و تهی آنان را به ريشخند گرفته و شان آنان را در نظام ولايت و فقاهت
همانند رعايا کرده است ، اين بارديگر کاسه صبرشان لبريز شده و به خيابانها ريخته اند.
به هر کجای ايران که می نگريم ناديده انگاشته شدن مردم آشکار است: از نپرداختن حقوق بازنشستگان و کارگران گرفته
تا دستمزد پايين فرهنگيان ، کارمندان و ديگر اقشار زحمتکش جامعه ، از نبود امکانات آموزشی تا عدم کمک رسانی و
بازسازی زندگی زلزله زدگان، از کودکان کار تا کولبران ، از جوانان نا اميد به فردا تا دانش آموختگان بيکار، همه و همه
آشکارا نمايانگر آن است که جمهوری بی کفايت اسلامی هيچ بهايی به ملت نداده و غرق در فساد و اميال خود است.
ناکارآمدی دولت در انجام ساده ترين خدمات در کشور، شگفت انگيز و اندوهبار است و تباهی و فساد اين رژيم در تاريخ
کشورمان بی مانند است. حجم اين همه دروغ و سياهکاری را در هيچ نقطه جهان نمی توان سراغ گرفت.
امروز مردم نشان می دهند که نمی توان سرمايه های ملت را صرف جنگ در سوريه ، فلسطين ، لبنان و يمن و بازسازی
سوريه و عراق کرد و آنان را در فقر و تنگدستی نگاه داشت. دولت بسيار فاسد و ناکارآمد نمی تواند بودجه عمرانی ناچيز
و حقيری به ملت بدهد تا در عوض نهادهای مفت خور و بی مصرف، جيب های خود را از سرمايه های ملی پُر کنند.
ملت مالکين کشور هستند نه بردگان و رعايای فرمانروايان .
رژيمی که بالاترين اولويت آن “حفظ نظام” است و نه حفظ شان و آبروی کشور و حيثيت و رفاه مردم، به جبر تاريخ دير
يا زود با چنين واکنشی روبه رو می شد. جنبش مردم را خودکامگان شايد بتوانند چندی به تاخير بيندازند ولی نمی توانند
از آن پيشگيری کنند. حکومت فاسد و ستمگر پايدار نخواهد ماند.
جنبش ايرانگرايان در کنارملت ايران می ايستد، مردمی که رفاه، دادگری و آزادی را خواستارند و ايرانی آبرومند و
سرافراز را در آرزوی های خود، تصوير می کنند. نيروهای انتظامی و نظامی که پاره ای از همين ملت ايران هستند،
خود قربانی سيستم موجودند و آسيب های اوضاع اسفبار کنونی را با همه تار و پودشان، حس می کنند. آنها در رويارويی
با ملت خود، قرار نخواهند گرفت.
پاينده ايران
جبهه ايرانگرايان: سازمان برونمرزی حزب پان ايرانيست، حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)، جبهه ملی ايران
(تشکيلات آمريکا) و جنبش رنسانس (نوزايی) ايرانی

IRANIAN UNITED FRONT STATEMENT
IN SUPPORT FOR THE PEOPLE’S WIDESPREAD PROTESTS IN IRAN
Dear compatriots,
Today we are witnessing widespread protests by the people in many of our nation’s cities, people who
have had the savings of a lifetime of hard work stolen from them and whose hopes have been manipulated
by the Islamic Republic! This inhuman regime has not shown the slightest concern for them, and has only
mocked them with hollow words and empty promises. The so-called ‘Divine Guidance of the Supreme
Jurisprudent’ has insulted their dignity by treating them like serfs, so that the cup of the people’s patience
has overflowed and they have once more poured into the streets.
Everywhere we look in Iran, lack of consideration for the people is evident: from failing to pay the
salaries of workers, the pensions of the retired, and other toiling strata of society, from the dearth of
educational opportunities to the lack of assistance and support to rebuild the shattered lives of those struck
by earthquakes, from child laborers to those reduced to back-breaking goods-smuggling, from youth who
have no hope for tomorrow to jobless teachers – all of it clearly demonstrates that the Islamic and
Incompetent Republic, drowned as it is in its own greed and corruption, has not considered the people of
any worth whatsoever. The ineffectiveness of the government when it comes to providing even the most
basic services in the country is grievous and shocking, and this regime’s corruption is unprecedented in
the history of our nation. The sheer mass of this many lies and of so much dirty dealing cannot be seen
anywhere else in the world.
Today the people are showing that so much of the nation’s capital cannot be spent abroad at war in Syria,
Palestine, Lebanon, and Yemen, and on the reconstruction of Syria and Iraq, while they are kept under
conditions of poverty and destitution at home. An utterly corrupt and inefficient government cannot
allocate an insanely insubstantial budget for development while at the same time allowing the freeloaders
of useless institutions to fill their pockets with the nation’s capital. The people are the owners of their
nation, not slaves and serfs in the service of the rulers.
A regime whose foremost priority is “preservation of the system” rather than preservation of the dignity
and honor of the nation and the prestige and prosperity of its people, shall sooner or later in the calculus
of history meet with such reactions as we see today. Autocrats may have been able to delay this people’s
movement, but they are powerless to prevent or circumvent it. This corrupt and oppressive government
will lose its footing.
The Iranian United Front stands steadfast with the people – a people who want prosperity, justice, and
liberty, whose hopes take the form of a respectable, proud Iran. The security services and armed forces
that are part of the very body of this nation, are also victims who have suffered from the wretched
situation created by the present system; they have felt it in every fiber of their being. When standing face
to face with their own people, they will not stand against them.
Long Live Iran!
Iranian United Front: Pan-Iranist Party (Extraterritorial organization), Constitutionalist Party of
Iran (Liberal-Democrats), National Front of Iran (American branch), and the Iranian Renaissance
Movement.

Facebook Comments Box