یکم فروردین در توس

عید دیدنی در خانه پدر
هممیهنان خراسانی و دیگر هموطنانی که بخت سفر به توس را دارند فرا می خوانیم که در کنار کوشندگان جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی، روز یکم فروردین را در خانه امید ایرانیان بگذرانند
دیدار در ساعت یازده بامداد روز چهارشنبه یکم فروردین ۲۵۷۷ در آرامگاه توس
#توس #نوروز #فردوسی

Facebook Comments Box