نامه سرگشاده جبهه ایرانگرایان به ملت ایران

هممیهنان گرامی،

در روز ٢٧ ماه می گذشته، کنگره ای به نام “کنگره ملیتهای ایران فدرال” در استکهلم برگزار گردید که جبهه ایرانگرایان بنا بر خویشکاری و مسئولیت خویش، نیاز می بیند که با شما هموطنان ارجمند، نکاتی را در باره اینگونه حرکتهای ایران ستیزانه در میان بگذارد.

در این دو دهه گذشته، این نخست بار نیست که فرزندان معنوی شیخ خزعل ها و پیشه وری ها زیر نام جعلی “ملتها” یا “ملیتهای” ایران گرد می آیند و مطمئنا واپسین آنها نیز نخواهد بود. هر زمان کشورمان راه سراشیبی و زوال را پیموده، دچار حرکتهای هدایت شده جدایی خواهانه از سوی بیگانگان و البته وطن فروشان ایرانی نما شده است. کوشش شیخ خزعل انگلیسی برای تبدیل خوزستان به عربستان و تلاشهای فرقه دموکرات آذربایجان و جمهوری خودخوانده مهاباد، اصیل و برخاسته از مطالبات مردم آن استانها نبود. برای امروزه نیز، گروهکهایی که حتی نمایندگی از یک کوی و برزن را دارا نیستند مدعی نمایندگی تیره های کشورمان آنهم در زیر نام “ملیت های ایران”!! هستند.

افزون بر این، با آوردن نام “ایران فدرال” برای آینده ایران، نسخه ساختار حکومتی مطلوب خود را نیز پیچیده اند و با یک نشست چند نفره، بشارت پاره پاره کردن ایران را به همدیگر می دهند. جالب توجه این است که در بیانیه پایانی خود، پیشاپیش برای مشخص کردن مرزهای قومی سرزمینهای خودمختار آینده در ایران، کمیسیونها و شوراهایی را مسئول نموده اند. اینگونه مطالب که برای ایران دوستان، یک طنز تلخ بشمار می آید، برای آقایان فدرالیست یک آرزوست. با بیداری و همت همه ایرانیان بویژه هموطنان کرد، آذری، بلوچ و عرب تبار، این آرزو را آقایان به گور خواهند بود.

جبهه ایرانگرایان با اینکه خودِ جمهوری اسلامی را به دلیل فساد، ناکارآمدی و اختناق، مسبب اصلی و غیر مستقیم ایجاد و گسترش اینگونه محافل ضد ایرانی می داند، به هیچ روی شعارهای آزادی خواهانه و عدالت طلبانه این گروهک های قومی – قبیله ای را صادقانه و دلسوزانه نمی داند. در حقیقت، اینگونه حرکتها، با نگران کردن ملت ایران از خطر تجزیه، مردم را از خیزشهای ملی بازداشته و آب به آسیاب جمهوری اسلامی می ریزند. مطمئنا، پیکار با این محافل ضد ایرانی بر هر مبارزه دیگری برایمان اولویت خواهد داشت.

ایران، میهن یک ملت به نام ملت ایران و یک ملیت به نام ملیت ایرانی است. کشوری است به زیر یک پرچم که پرچم شیر و خورشید بوده و دارای یک زبان ملی به نام زبان فارسی است. آنان که در ایران، مردم را در قالب اقلیت و اکثریت تعریف می کنند، یا ایرانی را نمی شناسند و یا خود را به نادانی می زنند.

پاینده ایران

جبهه ایرانگرایان: سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)  و جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی

Facebook Comments Box