فراخوان جبهه ایرانگرایان برای گردآمدن نیروهای ملی

هممیهنان گرامی،

امروز ایران ما در یکی از حساس ترین دوران تاریخی خود در چند سده گذشته بسر می برد. برای گذر بی خطر و کم هزینه از این دوران، نیاز به همگامی و همراهی بیمانندی می باشد که تا کنون در میان ایران میهن پرستان و آزادیخواهان کم پیشینه بوده است. نیاز به یک همدلی و همنوایی موثر و هدفمند د در میان نیروهای درونمرز و برونمرز می باشد که نخست به نگهداشت کشور و سپس به آزادی، امنیت و آبادی آن بیندیشد.

در تابستان ۲۰۱۷، جبهه ایرانگرایان با حضور سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست ، جبهه ملی (تشکیلات امریکا)، حزب مشروطه ایران ( لیبرال دموکرات) و جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی اعلام موجودیت نمود. فصل مشترکی که این نیروها را به دور هم گرد آورد عبارت بودند از مقید بودن به یکپارچگی سرزمینی ایران، یگانگی ملت ایران و رفع هرگونه تبعیض در میان ایرانیان.

همچنان که آشکار است، محور تشکیل ائتلاف جبهه ایرانگرایان فراتر از گرایشهای و خواسته های سیاسی بوده و دربرگیرنده بنیادی ترین اصولی است که یک ایرانی وطن خواه و آزاده در زندگی اجتماعی خود همواره مَد نظر قرار می دهد.

از یکایک هممیهنانی که به این اصول مشترک پاییند و باورمند به انجام کار جمعی هستند با نهایت فروتنی و روی خوش درخواست می کنیم تا شرایط ویژه کنونی را درنظر گرفته و برای گسترش و انسجام طیف نیروهای ملی، در کنار یکدیگر جای گیرند. آشکار است در صورت عدم شکل گیری و قدرت گیری طیف ایرانگرا و تندرست و کارآمد، حرکتهای غیر اصیل، مبتذل و هدایت شده توسط بیگانگان و یا جمهوری اسلامی فضای سیاسی و اجتماعی را اشغال نموده و موجب سردرگمی و نهایتا ناامیدی بیشتر و بیشتر ملت خواهد شد.

از اینرو، از میهن پرستان و آزادی خواهان و عدالت جویانی خود را با آرمانهای سه گانه ساده ولی برجسته مندرج در بالا هماهنگ و همسو هستند خواهشنمدیم برای پیمودن راه آزادی و آبادی ایران به گرد هم آمده و در این ماهها و سالهای حساس، تاریخ ساز شوند.

دست در دست هم نهیم به مهر              میهن خویش را کنیم آباد

یار و یاور یکدیگر باشیم                    تا بمانیم خرم و آزاد

نشانی های تماس جبهه ایرانگرایان در شبکه های اجتماعی بزودی در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.

برای ایران

پاینده ایران

جبهه ایرانگرایان: سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)  و جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی

Facebook Comments Box