بیانیه جنبش رنسانس (نوزائی) ایرانی در باره حق ایرانی در دریای مازندران

خاکم به سر ، ز غصه به سر خاك اگر كنم

خاک وطن كه رفت ، چه خاكی به سر كنم ؟

 

هم میهنان و میهن پرستان گرامی

 

افرون بر همه گونه غارت ثروتهای ملی که در کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی موجود است، اینبار چوب حراج نظام بر سر منابع و منافع ایران در دریای مازندران خورده و عملا تمامیت سرزمینی کشور را دچار تهدید جدی نموده است. حکومت برای افزایش بخت ماندگاری خود، ایران را مستقیما فدای انقلاب اسلامی اش می نماید. بنابراین باید با قاطعیت جلوی این بیشرمی و میهن فروشی آشکار ایستاد.

 

حکومتی که داعیه نفوذ در کشورهای منطقه دارد و دم از عزت ملی می زند، از آبهای شمال کشور به سادگی گذر می کند تا در ماههای در پیش، در تنش های با امریکا، پشتیبانی روسیه را برای خود داشته باشد. امروزه نه آمریکا و نه هیچ دشمن دیگری بجز رژیم جمهوری اسلامی، موجودیت ایران و منافع ملی آن را هدف قرار نداده است. حضور دولتمردان نظام در نشست کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران و امضائ عهد نامه  این رژیم حقوقی  که خاطره عهد نامه های ننگین گلستان و ترکمنچای را دوباره در خاطره ایرانیان زنده کرده است ، افزون بر اینکه ناقض رسمی تمامیت ارضی ایرانزمین است، مغایر با منافع ملی که دربرگیرنده منابع انرژی و ثروتهای زیست محیطی دریای مازندران نیز هست، می باشد.

 

جنبش رنسانس ( نوزایی) ایرانی بر پایه آرمان نامه و خویشکاری ملی اش، هر گونه بذل و بخشش از کیسه ملت و بستن قراردادهای از این دست را خیانت به ایران و جفا به نسلهای آینده می داند و آن را قویا محکوم می کند و ایران دوستان را فرا می خواند تا با همه توان جلوی انعقاد و انجام آن را بگیرند. اگر کسانی در مجلس شورای اسلامی حکومت هستند که اندکی دلشان برای وطن می سوزد، باید از تصویب این توافق نامه ضد ملی در مجلس سرباز زنند. تاریخ گواه اعمال همه ما خواهد بود.

 

یاد و نام همه جانسپاران راه مام میهن گرامی باد.

Facebook Comments Box