فراخوان یاران میهن پرست برای بزرگداشت کوروش بزرگ در هفت آبان

بیانیه جبهه برای هفت آبان

هممیهنان ارجمند

 

به دنبال فراخوان یاران میهن پرست در درونمرز برای حضور هموطنان در بزرگداشت کورش بزرگ در هفت آبان، جبهه ایرانگرایان ضمن پشتیبانی از شرکت همه جانبه ملت در این رویداد ملی، بر این باور است که نه تنها باید کانون های گردآمدن ایرانیان در سراسر کشور پخش باشد و محدود به پاسارگاد نباشد بلکه باید روزها و مناسبت های بیشتری در سال را برای تقویت همدلی ملی و افزایش روحیه ایران خواهی تعیین نمود.

 

چه زیبا و پرمعنا خواهد بود اگر مردم در روز هفت آبان، زنگ تلفن خود را به آهنگ “ای ایران” تغییر دهند. بدینگونه، هر تماس تلفنی در آن روز، در دانشگاهها، دبیرستانها، ادارات، فروشگاهها، رستورانها و خانه های مردم به ترنم این سرود ملی- میهنی می انجامد.

 

پاینده ایران

 

جبهه ایرانگرایان: سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)  و جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی

 

Facebook Comments Box