بررسی دلایل شکست ایران ساسانی

در این سحنرانی که در همایشی در سن خوزه کالیفرنیا برگزار شده جناب شاهین نژاد سخنران جنبش نوزایی به صورت علمی دلایل شکست ایران ساسانی را از تازیان در چهارده قرن پیش بررسی مینمایند.

Facebook Comments Box