شعر

 

هم فر همای ز آسمان ادب است
هم بخت بلند یک نشان ادب است

در سایه و مأمن ادب خوش بنشین
فردوس برین یقین جهان ادب است

*******

با علم کوانتوم زده ام  فال حساب

تا وضع کنون بیابم از کنه جواب

دیدم که چنین رعیت و حاکم دون

تا بعد ابد اسیر رنج است و عذاب

******

ملا چو نشست بر منبر پند

گوید  که بهشت را به کافر ندهند

خود روی زمین بهشت خودگرداند

در زیر زمین وگور جنات تو اند!!!

******

خامی است اگر که نقد می نستانی

در فصل بهار بوس وی نستانی

از پیر خرد دانش و پند و معرفت

و ز خرمن وقت رمز طی نستانی

******

خیام خوشا شراب و مستی با تو

از خویش رهیدن و زهستی با تو

من می به سلامتی تو نوش کنم

یا کهنه قمار بت پرستی با تو

******

یک چله گذشت باز هم زاده شود

صد چله دگر زدیو آماده شود

سیمرغ خرد دو بال اندیشه توست

این مرغ به کهنه فکر کی داده شود

******

از پیر خرد که در دل و هم نفس است

پندی بدهم تو را که جان در قفس است

من دین ستیزی نکنم خود دانی

کاین مشت ز خروار خرافات بس است

******

هر رمز نشان یک در بسته بود

نگشود دری از آنکه پر بسته بود

از محبس دین و کین خلاصی نبود

تا مرغ خرد بال و پرش بسته بود

رایان_راد

 

Facebook Comments Box