پیش کردار امروز ۲/امرداد/۲۵۷۸

تازه می‌گیر و کهن را می‌سپار

که هر امسالت فزونست از سه پار

گر نباشی نخل‌وار ایثار کن

کهنه بر کهنه نه و انبار کن

کهنه و گندیده و پوسیده را

تحفه می‌بر بهر هر نادیده را

آنک نو دید او خریدار تو نیست

صید حقست او گرفتار تو نیست

مولوی

سخن امروز نه چندان با دی روز و پری غریبه است و نه چندان آشنا! بل همچنان دی روز آلوده وآبستن فرداست فردایی که امروز رقم میزنیم
نمیدانم چه عددی برای تعداد روزهای مشابهتان در نظر دارید اما من بابت تک تک آن روزها که درکی از واقغیت همانروز نداشتم پشیمانم و در
وجود خودم هرگاه بخاطر می آورم به کتابی مقاله ای و یا هرچیز ناچیزی روی می آورم تا از ترکشهای باقیمانده از آن انفجار های ناهنجار و سرشار از انزجار بگریزم.
گاهی خبرها را مرور میکنم و گاهی خود را مشغول کاری میکنم و به هرچیزی که مرا به امروزم وصل کند روی می آورم. تاریخدانان معتقدند چون تاریخ تکرار میشود باید تاریخ خواند و چه عجیب است که اغلب با آنهمه تجربه و مطالعه و با این باور محکم به تکرار تاریخ هنور از تحلیل امروز عاجزند و اگر نه این بود تارخ دانان بسیار قدیم ترموفق به اریه راهکارهایی برای برون رفت از نابسامانیها می شدند.
نه اشتباه نکنید من تاریخ را دوست دارم اما به تکرار آن چندان اعتباری نمیدهم که مرا به دوره هایی ببرد که بهیچ شکلی و هیچ نکاهی نمیتوان با امروز مقایسه کرد . بلکه تکرار تاریخ را در زندگی و دیدکاه کسانی دیده ام که خود تکرار را دنبال میکنند! چطور بگویم جوری بصورت نا خود آگاه تکرار طلب شده اند یا تکرار شناس و هم تکرار پرست!
کره زمین در تمام طول عمر خود حتی یکبار هم حرکت وضعی و انتقالی تکراری نداشته و از ابتدا تا کنون ثانیه ای از تغییر و نو شدن باز نمانده پس دلیل اینهمه اصرار بر تکرار تاریخ چیست؟ میدانید؟
به نگر من تکرار تاریخ چه برای آنانکه تاریخ تکراری میسازند و چه برای آنها که تکرار تاریخ را میخوانند و یا هرگروه موافق موضوع تنها و تنها یک دلیل دارد : تنبلی ذهن و تنبلی در نکاه کردن و دیدن و شناختن و از همه بدتر تنبلی در نجات خود. عموما اگر بپرسیم کشف قانون  جاذبه تکراری بود؟ کشف اتم کوانتوم ؟ تکراری بود؟ یا پاسخی ندارند یا به سراغ تفسیر و تعبیر میروند چون در این رشته دست و بال ذهن کلاهبردار تنبل بسیار باز است!
سخن کوتاه : بسیار ناگزیرم که بگویم امروز آریایی نفس میکشد و راه میرود اما در سرزمینی که خود آن را غربت ساخته و امروز بجای درس عبرت و آغاز به کار و تلاش برای نجات خود منتظر تکرار تاریخ است.
اما نو اندیشان و نو گرایان وقتی تاریخ را مطالعه می کنند روزی را که یک اورانگوتان کشف میکند که میتواند بوسیله سنک گردویش را بشکند نقطه عطف به ظهور رسیدن دوره ابزار مینامند و این نام برای آن روز چه باشکوه است.
کره زمین خیلی مهربان است واقعا برایشان هر نو آور  و نجات دهنده ای زایید منتظر آمدن نجات دهنده بعدی شدند هر چقدر خود را آرایید و تغییر داد باز مردم صورت زمین را زشت کردند با تکرار خطاها . و عجیب آنکه این موحود دوپای تولید شده در همین کره خاکی تنها کارش دشمنی است ,با زمین و زمان با خویش و هر کیش دشمن است.
زمان آن رسیده که امروز را از دست ندهیم و آگاه شویم از آنچا که کره زمین گرد است و بزرکتر از ما بنا بر این صدای سازی که امروز میزنیم بیست و چهار ساعت طول میکشد که همه کره زمین را دور بزند و امروز هر صدایی میشنویم سازیست که دیروز زده ایم.

رایان راد

Facebook Comments Box