iranianrenaissance.com
تفسیر و نقد اسلام یا گذر از آن
تفسیر و نقد اسلام یا گذر از آن از سیروس پارسی روشنفکران دینی باور دارند، می توانند با تفسیر و یا هرمونوتیک، ساختار تازی نامه(قرآن) را بدون هیچ دگرگونی نگه دارند و جامعه مدرن را بر روی…