iranianrenaissance.com
گذشته چراغ راه آینده است!
از سیروس پارسی مرگ خدا پس از جمهوری اسلامی اگرچه برای بسیاری، خبری دردآور و د‌شوار است ولی کاری نمی‌توان با آن کرد. همین است که هست بخواهیم یا نخواهیم. روحانیت شیعه به مدت کمتر از نیم…