بیانیه #ایرانگرایان ؛ جنبش #زنسانس_ایرانی #نوزایی_ایرانی و جنبش #فرکیانی در راستای امضای ننگین سند همکاری جمهوری اسلامی با دولت کمونیستی چین.

Facebook Comments Box