فرهنگ پروری در ایرانشهر #ایرانشهر #بزرگمهر

فرهنگ پروری در ایرانشهر در نشستی پرسش و پاسخی که گروهی از دبیران انوشیروان با بزرگمهر خردمند دارند، پرسشی از

کمک رسانی بنیاد نوروز و جنبش رنسانس ایرانی در توفان تکزاس و یادی از زنده یاد ساسانفر #نوروز #ساسانفر

#ساسانفر #سیل هاروی #جنبش رنسانس #نوروز