مراسم قادسیه یادبودی بر نسل کشی فرهنگی اسلام در ایران #قادسیه

مراسم «قادسیه: یادبودی بر نسل کشی فرهنگی اسلام در ایران» زمان: هر ساله از ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه (برابر

برنامه آنلاین: برندگان مسابقه شاهنامه جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی #شاهنامه #رنسانس ایرانی

#رنسانس ایرانی #شاهنامه #نوزایی ایرانی