تحریم سپاه و حضور حشدالشعبی ها در ایران

بررسی تحریم سپاه پاسداران از طرف دولت آمریکا و قرار دادن آنها در لیست گروههای تروریستی و دعوت نظام جمهوری

شاهنامه: داستان یا واقعیت؟ سخنرانی شاهین نژاد در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا #شاهنامه #رنسانس_ایرانی

#شاهنامه #رنسانس_ایرانی #نوزایی_ایرانی