گفتگو درباره اندیشه‌ و جهان‌بینیِ ایرانشهری پنجشنبه ۱۲آکوست ساعت ٢٢ ايران برابر با ١٩:٣٠ اروپاى مركزى

گفتگو درباره اندیشه‌ و جهان‌بینیِ ایرانشهری پنجشنبه ۱۲آکوست ساعت ٢٢ ايران برابر با ١٩:٣٠ اروپاى مركزى در کلاب هاوس از