گذشته چراغ راه آینده است!

    از سیروس پارسی مرگ خدا پس از جمهوری اسلامی اگرچه برای بسیاری، خبری دردآور و د‌شوار است ولی