پیوستگی گاتاها با اوستا

پیوستگی گاتاها و اوستا از سیروس پارسی “از کسی بترس که یک کتاب دارد و آنرا مقدس می پندارد”. –

فرهنگستان زبان فارسی در روزگار رضاشاه

در سال ۱۳۱۴ اعضای پیوسته فرهنگستان عبارت بودند از: ملک‌الشعرای بهار، دهخدا، فروغی، سعید نفیسی، نصرالله تقوی، رضازاده شفق، فروزانفر،

فرهنگ پروری در ایرانشهر #ایرانشهر #بزرگمهر

فرهنگ پروری در ایرانشهر در نشستی پرسش و پاسخی که گروهی از دبیران انوشیروان با بزرگمهر خردمند دارند، پرسشی از