یک اسلام، دو برداشت، سروته یک کرباس

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنهچون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند «دو اسلام، سراپا متضاد»این تیتر رساله‌ایی

پیوستگی گاتاها با اوستا

پیوستگی گاتاها و اوستا از سیروس پارسی “از کسی بترس که یک کتاب دارد و آنرا مقدس می پندارد”. –