اندرزهای اردشیر بابکان، بنیادگذار رسمی ایرانشهر

نامی ترین گزاره ای که از اردشیر پاپكان، بنیادگذار شاهنشاهی ساسانی، برجای مانده است و پیوسته گفته و نوشته می

وزیر محترم امور خارجه ایالات متحده امریکا، جناب آقای رکس تیلرسون

  در اظهار نظر جنابعالی در تاریخ نُهُم ماه جون در باره بحران پدید آمده میان قطر و عربستان، از