اندرزهای اردشیر بابکان، بنیادگذار رسمی ایرانشهر

نامی ترین گزاره ای که از اردشیر پاپكان، بنیادگذار شاهنشاهی ساسانی، برجای مانده است و پیوسته گفته و نوشته می