پیشینه شناسی شاهنامه ۷ دوره آهن، عصر کاوه و کیانیان #شاهنامه

دوره آهن (Iron Age) پس از یک دوره رکود ناشی از خشکسالی که اوج آن حدود دویست سال (از ۴.۰۰۰