مراسم قادسیه یادبودی بر نسل کشی فرهنگی اسلام در ایران #قادسیه

مراسم «قادسیه: یادبودی بر نسل کشی فرهنگی اسلام در ایران» زمان: هر ساله از ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه (برابر