فراخوان جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی برای هفت آبان #هفت آبان #پاسارگاد #رنسانس_ایرانی #نوزایی_ایرانی

#پاسارگاد  #هفت آبان  #رنسانس_ایرانی #نوزایی_ایرانی

بیانیه سپاسگزاری و پشتیبانی از حماسه سازان هفتم آبان

هفتم آبان امسال، برگ درخشانی در تاریخ معاصر کشورمان رقم خورد. در اوج نگرانی ایران دوستان از وضعیت درونی کشور