پیشینه شناسی شاهنامه ۱ پیشگفتار #شاهنامه

  مردمان پامیروایرانی و ساکنان فلات ایران از مردمانی بوده‌اند که به تاریخ و سرگذشت پیشینیان دلبستگی داشته‌ و آنرا